Please installFlashFox - Flash Browser in order to view content on your Android based mobile device.

Az Öreg- Túr a Szatmár legjelentősebb kettőshasznosítású vízfolyása. A szabályozás előtti Túr folyó mederszakasza nem csak a belvíz elvezetésében jeleskedik, hanem a Túr folyó Sonkádi szelvényében lévő vízpótló műtárgyrendszer segítségével a térség vízháztartásának is fontos eleme. A klímaváltozás várható hatásainak mérséklésére a meglévő vízrendszereink átalakítására volt szükség, mely folyamat az Öreg –Túr esetében 2011. évben, a rehabilitáció I. ütemének kivitelezési munkálataival megkezdődött, majd a II. ütemmel folytatódott 2015-2016-ban. A II. ütem megvalósulásával a nyári vízhiányos időszakban a rendszer képessé vált kielégíteni az Öreg –Túr vízháztartásának javítását, valamint a Túr folyó torkolati bukógátjával kapcsolatban egyidejűleg felmerülő, országos jelentőségű turisztikai, illetve ökológiai igényeket. Az Öreg – Túr rehabilitáció lényege, hogy az egy meglévő műtárgy felújításával, illetve új műtárgyak építésével, valamint a jelenleg érvényben lévő üzemrend módosításával a duzzasztás helyén 90 cm-rel megemeltük a vízszinteket, melynek hatására a Sonkádnál beadagolt vízhozam magasabb szinten vonul le. A projekt megvalósulása ez által nem kizárólag belvízvédelmi, de komoly vízgazdálkodási, illetve ökológiai értékkel is bír. A célok megvalósítására az EGT Pénzügyi Mechanizmus 2009-2014 Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz program teremtett lehetőséget. Az Öreg- Túr rehabilitációja II. ütem című EEA-C3-9 számú pályázat költségvetésének átstrukturálása és az aktualizált dokumentumok megküldése után a REC értesítő levelet küldött a pályázat eredményéről, mely szerint a támogatási összeg 760.424,81€, valamint a költségelszámolás első napja 2015.05.18. A pályázat nyitórendezvénye 2015. július 17-én került megrendezésre Nagyarban, melyre elkészült az indikátorként betervezett 2000 db promóciós anyag közül 250-250 db magyar és angol nyelvű információs anyag, majd 2015. év végére további 870 db (400 db toll, 100 db pendrive, 160 db póló, 210 db táska). A kivitelezés megkezdésével kihelyezésre került a betervezett 1 db hirdetőtábla. A projekt során további rendezvényekre is sor került. Február 10-én Fehérgyarmaton lett megrendezve a workshop, majd április 27-én Nagyar adott otthont a projekt záró rendezvényének, melyre  elkészült a 420 db promóciós anyag és a 210 db CD, mellyel teljesült a betervezett 2000 db promóciós anyag. A projekt megvalósulása során elkészült a honlap www.oregturrehabilitacio.hu címmel, melyen megtalálhatóak a pályázattal kapcsolatos információk, cikkek, fényképek, sajtóközlemény. A projekt megvalósulása után kihelyezésre került az emlékezettő tábla. A projektben eszközbeszerzés is szerepel, a betervezett 11 db eszközből mind a 11 db eszköz beszerzésre került, biztosítással.  A projekt során, 7 helyszínen történt beavatkozás:
A beruházás során a következő kivitelezési munkálatokat végeztük el:
- Az Öreg – Túr 52+500 és 58+700 km szelvényében fenékgát (zsilip, mederáttöltés) építés
- Az Öreg – Túr 58+700 km szelvényében (mely megegyezik a Kölcsei Túrág 8+160 km szelvényével) vízszintszabályozó zsilip építése
- A Kölcsei duzzasztó (Öreg – Túr 52+500 km szelvény) automata vízszintmérő állomások építése
- A Nagyari Petőfi, illetve az Olcsvaapátiban lévő Kövessy Győző zsilip külvízi oldalán automata vízszintmérő szondák beépítése
- Az Öreg – Túr bp. 63+440 km szelvényben lévő Túr- Erdei holtág szabályozó zsilipjének a felújítása
- Mederkotrás Túristvándi és Kisar külterületén, összesen 1100 fm hosszban.
A pályázat különlegessége, hogy az igazgatóság három építési területen önállóan, míg két helyszínen az előkészítő és befejező munkákat saját teljesítésként végezte erőforrásaira támaszkodva. A projekt megvalósulása két szálon futott. Az egyik vonal a közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott külső kivitelező részvételével, a másik szál az igazgatóság saját kivitelezésében. A közbeszerzési eljárás során a mederkotrás elvégzésére, valamint a műtárgyak építésére a KELETÉPVÍZ Kft. lett kiválasztva. A vállalkozási szerződés 2015. szeptember 14-én került aláírásra és szeptember 16-án megtörtént a munkaterület átadás-átvétele is.
A kivitelezési munkálatokat a vízjogi létesítési engedély jogerőre emelkedése után, azaz 2015. július 1. után, valamint a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően, az Öreg – Túr térségi hasznosítását figyelembe véve szeptemberben kezdődtek meg. Saját munkálataink egyidejűleg három helyszínen indultak meg. Az igazgatóság saját kivitelezésben végezte az Olcsvaapátiban lévő Kövessy Győző zsilip, illetve a Nagyari Petőfi zsilip külvízi tartományának a bekapcsolását az igazgatóság távjelző rendszerébe. Az észlelő rendszer az igazgatóság távjelző rendszerébe, a megfelelő kalibrálásokat követően beintegrálásra került. A Kölcsei fenékgát vízszintmérő állomás építése az újonnan megépült műtárgy elkészültével indult meg és a projekt befejezése előtt 100%-ban elkészült, az észlelő rendszer az igazgatóság távjelző rendszerébe, a megfelelő kalibrálásokat követően beintegrálásra került. A harmadik építési helyszín a Túr – Erdei zsilip felújítási munkálatai voltak, mely az elzáró szerkezet vízpróbájának az elvégzése után készre jelentettük. A KELETÉPVÍZ Kft kivitelező a projekt legjelentősebb építési helyszínén, Sonkád térségében kezdte meg a tevékenységét. A duzzasztóműtárgyak közül a Kölcsei túrág zsilip kivitelezése a Sonkádi fenékgát építésével szorosan összefüggött. A szükséges technológiai idők betartását követően a CSOMIÉP előregyártott elemekből összeállításra került a zsilipes műtárgy. A zsiliptábla felhúzó szerkezetek beépítését elvégeztük, a földmunkálatokat, az elő- és utófenék kiépítését, valamint a kiegészítő létesítmények (vasbetonkorlát, vízmérce, gyephézagos burkolat) elkészültek. A műszaki átadás-átvételre 2016. április 28-án került sor.
A kivitelezési munkafázisokat úgy kellett összehangolni, hogy az Öreg – Túr vízpótlása folyamatos legyen, ebből kifolyólag először a kis zsilip összeállítása történt meg, melynek felhasználásával a Túr vízhozama a műtárgy irányába lett terelve, ezáltal a vízszintemelést végző műtárgy munkaterülete a vízszállításból ki lett zárva.
A projekt fontos része volt 1100 fm hosszon a mederrendezés. Az iszapkitermelést egyedülálló módon, egy speciális mocsárjáró szerelékkel felszerelt forgó kotró végezte. Alkalmazásával minimális volt a természeti környezet érintettsége, mivel a munkálatok a mederben haladva lettek elvégezve. A Túristvándi térségbe tervezett kotrás kezdése 2015 decemberére tolódott, mivel a terület természetvédelmi besorolása miatt szükségessé váló helyreállítási engedélyt 2015. december 12-én kaptuk meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztálytól. 2016. január végéig az eredményként megadott 1100 fm-ből 1100 fm-t teljesítettünk.
A kivitelezési munkálatokkal párhuzamosan zajlottak az ökológiai mérések is. A projekt során beszerzett mobil laborral heti rendszerességgel végeztünk méréseket az érintett 8 db helyszínen , melyek felhasználásra kerültek az Ökológiai hatástanulmány I. és II. részjelentése és az Ökológiai tanulmány zárójelentése készítésénél. A tanulmány készítése nem csak azért volt fontos, mert információt kaptunk a vízfolyás jelenlegi állapotáról, hanem összehasonlítási alapként szolgál az I. ütem fejlesztését követően bekövetkező változásokról. Az Ökológiai hatástanulmány írását a Debreceni Egyetem végezte.
A projekt kivitelezési munkálatai az előzetes várakozásoknak megfelelően haladtak, a tervezett ütemtől nem történt eltérés. A projekt költségvetésében sem eszközöltünk változtatást. Egyedüli veszélyt az időjárás viszontagsága okozta, de a kivitelező jó kiválasztásával és az előregyártott elemek használatával nem következett be csúszás a projekt megvalósulása során.

 

 

  2015.07.17.    Nyitórendezvény

                                                   Nyitókonferencia előadás anyaga

                                                   2015.08.17.    Támogatási szerződés megkötése

                                                   2015.08.26.    Projektelőrehaladási tréning

 


 

 

  2016.02.10.    Workshop

                                                   Workshop előadás anyaga

 


 

 

  2016.04.27. Záró rendezvény

                                                    Öreg-Túr II. ütem projekt záró

                                                    Öreg-Túr II. - Fejlesztési lehetőségek

                                                    Promóciós anyag

 


 

 

                                                    Ökológiai hatástanulmányok

                                                      1. részjelentés

                                                      2. részjelentés

                                                      Zárójelentés

Eredmények képekben: